E-post 29 april från Dalius Dabaskinas.
God morgon Anna-Lena Norberg,
Med respekt vi accepterar ditt aggressiva intresse för UAB Orange Group Baltic aktivitet i Sverige.
Här hittar du vårt företags kommentarer på dina frågor. Vi använde google översättning till engelska från svenska men säkert ändrar det inte  huvudtanken;
1. Det litauiska företaget UAB Orange Group Baltic har inte betalat några sociala avgifter för sin personal i Sverige. Har er personal A1-intyg som de kan uppvisa? 
Ja, vi betalar sociala avgifter i hemlandet för de anställda i deras hemländer och de anställda är socialt försäkrade i hemlandet för projekttiden i Sverige.
2. Du (Lars Hezsö, artikelförfattarens anmärkning) uppgav att de slovakiska sjuksköterskorna är anställda i det slovakiska Orange. De ungerska sjuksköterskorna i det ungerska Orange och så vidare. De här företagen är inte registrerade alls i Sverige. Är kunderna medvetna om att ni använder företag som inte har F-skatt och inte är registrerade i Sverige?
Felaktigt påstående.

3. Trots att ni har sjuksköterskor som jobbat långt över skattegränsen (183 dagar) har ingen löneskatt betalats för dem i Sverige, någonsin. Hur kommer det sig?
Felaktigt påstående/Inga kommentarer
4. Era lönespecifikationer är inte i överensstämmelse med svensk lag. Det finns inga skatteavdrag utan är en nettospecifikation. Innebär det att ni räknar in det lagstadgade traktamentet i summan?  (För litauer som jobbar i Sverige gäller 53 euro per dag).
Felaktigt påstående / Inga kommentarer
5. Stoppafuskets har gått igenom samtliga årsredovisningar för Orange koncernen. Det är i det litauiska Orange den stora personalstyrkan är. Vi kan konstatera att den lön som redovisas innehåller traktamente då de sociala avgifterna som redovisas för vårdpersonalen är alldeles för låg i jämförelse med lönesumman. I Litauen är de sociala avgifterna 39,7 procent men Orange har betalat allt från 3,4 procent av lönesummen till 23 procent av lönesumman i sociala avgifter. Har Orange någon annan förklaring till det?
Felaktigt påstående /Inga kommentarer
6. Flera aktörer i Norge har avslutat kontraktet med Orange Helse därför att Orange ses som ett oseriöst företag. Har ni några kommentarer till det?
Inga kommentarer
7. Trots att ni har, enligt uppgift, 70 sjuksköterskor från andra länder som jobbar här har ni inte en enda registrerad i Utstationeringsregistret vilket det är lag på sedan 2013. Varför bryter ni mot lagen?
Felaktigt påstående.
8. Vad ska slutsatsen bli om Orange i Sverige? Det litauisks Orange har inte betalat en enda krona i arbetsgivaravgifter. Inte en enda krona i inkomstskatt. De andra Orangeföretagen (slovakiska, ungerska och lettiska) är inte ens registrerade i Sverige. Orange anmäler inte sina sjuksköterskor till Utstationeringsregistret. Är detta någon som kan betraktas som seriöst menar ni?
Inga kommentarer/Felaktigt påstående
9. Några övriga kommentarer?
UAB Orange Group Baltic agerar i Sverige enligt Skatteverket, dubbelbeskattningsavtal, begränsat skattskyldiga till nationella svenska skatteregler, 183 dagarsregeln,  Arbetsmiljöverkets krav, enligt lagen om utstationering av arbetare, direktiv 96/71 ES om utstationering av arbetare i samband med tillhandahållande av tjänster.
I fall, om några uppgifter ska användas eller offentliggöras, på grund av ditt rykte, ber vi dig skicka det till oss innan du publicerar för granskning och för möjlighet för vårt företag att kommentera.

 

29 april: E-post från Stoppafusket till Dalius Dabaskinas med kopia till Lars Hezsö.

“Käre Dalius!
Jag gav dig och Lars Hezsö möjlighet att ge kommentarer. Jag har tagit upp alla aspekter av det som kommer bli publicerat. All information vi har är från era årsredovisningar och från andra officiella papper och från olika källor. Bland saker som är offentliga är årsredovisningarna från alla era företag. 
Det är inte brukligt att skicka artiklar för granskning till ett företag. Det är vad vi journalister gör. Men det är vårt ansvar att ge er möjlighet att kommentera eller förklara. 
Om ni vill tänka om och ändra ert svar är det möjligt. Annars kommer jag publicera ert skriva svar som det är.”

Engelskt original

E-mail 29 april from Dalius Dabaskinas till Stoppafusket.

Good morning Anna-Lena Norberg,
With the respect we accept your aggressive interest in UAB Orange Group Baltic activity in Sweden. Please find our company comments (in CAPS below) to your questions. We used google translation to English from your Swedish, but sure, it did not change the main idea;

1.The Lithuanian company UAB Orange Group Baltic has not paid social security contributions for its employees in Sweden. Does your staff A1 certificate which they can exhibit? 
YES, WE PAID SOCIAL TAXES IN HOME COUNTRY OF EMPLOYEES AND EMPLOYEES WERE SOCIALLY SECURED IN HOME COUNTRY FOR THE PROJECT PERIOD IN SWEDEN.

2. You stated that the Slovak nurses are employed in the Slovak Orange. THERE IS A WRONG STATEMENT The Hungarian nurses in the Hungarian Orange and so on. These companies are not registered at all in Sweden. Are customers aware that you are using companies that do not have F-tax and are not registered in Sweden.
WRONG STATEMENT

3. Although you have nurses who worked far above the tax threshold (183 days), no payroll tax paid for them in Sweden, ever. How is it that?
WRONG STATEMENT/ NO COMMENTS

4. Your payslips are not in accordance with Swedish law. No tax without a net specification. Does that mean that you count in the statutory subsistence allowance in the sum? (For Lithuanians working in Sweden, for 53 euros per day)
WRONG STATEMENT/NO COMMENTS

5. Stoppafusket has gone through all the annual reports for the Orange Group. It is in the Lithuanian Orange large workforce is. We can conclude that the wages reported include per diem when the social contributions accounted for caregivers is far too low in comparison with wages. In Lithuania, the social contributions 39.7 percent, but Orange has paid anywhere from 3.3 percent of lönesummen to 23 percent of payroll in social security contributions. Orange has no other explanation for it?
WRONG STATEMENT/ NO COMMENTS

6. Several players in Norway has concluded the contract with Orange Helse because Orange is seen as a frivolous enterprise. Do you have any comments?
NO COMMENTS

7. Despite the fact that you have, allegedly, 70 nurses from other countries who work here, you have not a single registered in Posting Registry which is a statutory requirement since 2013. Why do you break the law?
WRONG STATEMENT

8. What should be concluded on Orange in Sweden? It litauisks Orange has not paid a single cent in payroll taxes. Not a single penny in income tax. The other Orange Companies (Slovak, Hungarian and Latvian) is not even registered in Sweden. Orange do not report their nurses for Posting Register. Is this someone who can be regarded as serious do you mean?
NO COMMENTS/ WRONG STATEMENT

UAB ORANGE GROUP BALTIC IS ACTING IN SWEDEN ACCORDING TO SWEDISH TAX OFFICE AGENCY (SKATTEVERKET), DOUBLE TAX TREATY, LIMITED TAX LIABILITY TO NATIONAL SWEDISH TAX REGULATION, 183 DAYS RULE, SWEDISH WORK ENVIRONMENT AUTHORITY REQUIREMENTS, BY LAW OF POSTING WORKERS IN SWEDEN, DIRECTIVE 96/71 ES CONCERNING THE POSTING WORKERS IN THE FRAMEWORK OF THE PROVISION OF SERVICES.
IN CASE, IF ANY INFORMATION IS GOING TO BE USED OR PUBLISHED, DUE TO YOUR KNOWN REPUTATION, WE ARE ASKING, TO SEND IT TO US BEFORE PUBLISHING FOR REVIEW AND FOR  ANY POSSIBLE COMMENTS FROM OUR COMPANY SIDE.

 

29 april from Stoppafusket to Dalius Dabaskinas

“Dear Dalius!
I gave you and Lars Hezsö the possibility to give comments. I have take up all aspects of what will be published. All information that we have is from your annual reports and from other official papers and from different sources.  Among other things official are the annual reports from all your companies. That is not custom to send an article for review to a company. That is what our journalists to. But it is our responsibly to give you a chance to comment or to explain. If you want to rethink your answers is that possible. Otherwise I will publish your written answer as it is.”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här