Gavel and symbol of European Union, concept of european law

Han heter Bogdan Chain. Känd för att han stämt sin arbetsgivare,  det ökända bemanningsföretaget Atlanco Rimec. Så ser det ut på pappret. Men någon har bara använt Bogdans namn.  Detta för att få EG-domstolen att ändra i lagen om sociala avgifter, så att företagen själva kan välja  i vilket land de vill betala de sociala avgifterna. En brottsutredning pågår om vem som ligger bakom identitetsstölden. 

Detta är nog en av de mest makalösa historier som avslöjats om den ökända bemanningskoncernen Atlanco Rimec. En historia som involverar ett besynnerligt agerande i EG-domstolen. Bakom avslöjande står Frank Shouldice, grävande journalist på irländska RTE Radio 1. Hade han inte börjat granska fallet hade fallet kunnat skapa ett nytt prejudikat i Europa och påverkat miljontals arbetstagare. Ett prejudikat som hade inneburit att företagen fått möjlighet att betala sociala avgifter i det land de vill. Det här är historien om EG-domstolens fall nr C-189/14. Bogdan Chain vs Atlanco Rimec. Atlanco Rimec är väl känt i Sverige också. Bland annat för att företaget är skyldig svenska staten närmare 20 miljoner kronor.

Bogdan Chain
Men vi tar hela historien från början. För att prata med Bogdan Chain åkte Frank Shouldice ner till Polen för att träffa honom. Det här fallet var verkligen David mot Goliat. En fattig polsk arbetare mot Atlanco Rimec. En mastodontkoncern med företag runt om i Europa och som genom åren haft över 50 000 anställda. Bogdan Chain jobbade sammanlagt i tre år för Atlanco Rimec. Den sista omgången var han anställd i det cypriotiska Atlanco Rimec. För Frank Shouldice blev inte mötet med Bogdan Chain alls som han hade tänkt sig.
− När jag träffade Bogdan hade han inte en aning om fallet. Det var första gången han hörde talas om rättsfallet. Han hade inte stämt sin arbetsgivare. Någon hade använt hans namn, berättar Frank Shoulidice för Stoppafusket.
I rättegångshandlingarna representeras Bogdan Chain av en cypriotisk advokat. En advokat som Bogdan Chain säger sig aldrig ha träffat. Frank Shouldice åkte ner till Cypern för att prata med advokaten. Det visar sig att advokaten aldrig träffat Bogdan Chain utan fått uppdraget av Lorenz, en belgisk advokatfirma, som sa sig representera Bogdan Chain.

Grundregel
EU:s grundregel är att sociala avgifter ska betalas i det land arbetaren jobbar. Undantag från grundregeln är om Bogdan var utsänd från Cypern. Men då han varken bodde eller hade jobbat på Cypern kan han inte vara utsänd. Trots det hade Atlanco Rimec tidigare fått undantagspapper till sina anställda (A1-intyg) av Cypriotiska försäkringskassan. Och skulle därmed betala sociala avgifter på Cypern. Men plötsligt stoppade Cypern A1-intygen. Man hade upptäckt att allt inte stod rätt till. Man kan lugnt påstå att Atlanco Rimec inte gillade det här. Man stämde Cypern till högsta domstolen. Ett mål som inte gick speciellt bra för Atlanco Rimec.
Men in stiger då, 2012, polacken Bogdan Chain (på pappret) och stämmer sin arbetsgivare Atlanco Rimec. I stämningen mot Atlanco Rimec kräver han att Atlanco Rimec betalar sociala avgifter i Rumänien, där Bogdan för tillfället arbetade, medan Atlanco Rimec svarar med att de vill betala på Cypern. Den här rättegången börjar i en tingsrätt på Cypern. Men för att gå vidare där måste man ha ett förhandsbesked från EG-domstolen. Kan Atlanco Rimec välja att betala sociala avgifterna på Cypern?

Stoppa processen!
Bogdan försöker flera gånger att få stopp på charaden i EG-domstolen. Men EG-domstolen vill inte höra på det örat. Rättegången ska hållas. Och 12 mars det här året hålls då denna märkliga förhandling i EG-domstolen. Bogdan Chain nämns gång på gång som part i målet. Trots att han inte är det eller vill vara det. EG-rättegången hängde ju ihop med tingsrättsförhandlingen i Cypern. Och till slut lyckas Bogdan Chain dra tillbaka fallet på Cypern. Och EG-domstolen har därmed inget fall att döma i.

Vem?
Bogdans fall inriktade sig på att få till stånd en förändring av tillämpningen av EU:s förordning 883/2004 om sociala avgifter. Så att företagen själva ska få välja var i Europa de vill betala sina sociala avgifter. Cypern är ju ett bra val då de sociala avgifterna är extremt låga. Det stora frågan i Bogdan Chain fallet är vem eller vilka är det som stulit Bogdan Chains identitet och använt honom i ett uppdiktat mål mot Atlanco Rimec? Lorenz, den belgiska advokatfirman, som säger sig representera Bogdan och gav målet till advokaten på Cypern, borde ju veta. I sina undersökningar upptäcker Frank Shouldice att Lorenz representerar Atlanco Rimec i målet.

Michael O’Shea
Mannen bakom Atlanco Rimec heter Michael O’Shea. Han kommer från Irland med bor numera i Schweiz. Sedan mitten på 90-talet har han drivit Atlanco Rimec och har hunnit bli ordentligt rik på kuppen. Han är god för 65 miljoner euro. 2015 såldes Atlanco Rimec och är numera likviderat. En brottsutredning har nu startats i Cypern och först när den är färdig kan man säkert säga vem eller vilka som ligger bakom det hela.

Vill du lyssna på Frank Shouldice avslöjande i den irländska radion? Klicka här!

Frank Shouldice har också tidigare gjort en mycket bra tv-dokumentär om Atlanco Rimec. Om du vill se den så klickar du här.

Här följer skriftliga kommentarer från Larry Donald som är Michael O’Shea presstalesman:
Översatt till svenska:
“Michael O’Shea är medveten om radiodokumentär som du refererar till.Du  har fel, i själva verket, i förhållande till denna rättsfall. Målet gällde Bogdan Chain vs Atlanco (Cyprus) Ltd, som är mycket annorlunda än det sätt på som du har beskrivit saken. Mr O’Shea var inte en direktör för bolaget vid tidpunkten för inlämnandet av ärendet i tingsrätten i Nicosia, som inträffade i december 2012. Mr O’Shea var en direktör från 7. juni 2010 till den 23 september 2011 och han tog denna roll under en kort tidsperiod för ett specifikt ändamål, som var att bistå Atlanco gruppen vid tidpunkten för management övergång. Mr O’Shea tid som direktör upphörde nästan 15 månader före inlämnandet av ärendet i domstol. Det verkar som om du har gjort vissa bedömningar i förhållande till målet. Det är viktigt att du förstår vissa frågor i samband med det. Detta fall handlade inte om huruvida lämpliga socialförsäkringsbetalningar hade gjorts (vilket inte var i tvist), men om den jurisdiktion där de hade betalats. Beslutet att hänskjuta ärendet till EG-domstolen  för klargörande var ett beslut av tingsrätten i Cypern, inte parterna i tvisten. Det skulle vara allmänt accepterat att det vid tidpunkten fanns en fråga som jurisdiktion i vilken sociala avgifter skulle betalas. Med tanke på komplexiteten i frågan liksom variationen i tolkningen av EU: s lagstiftning mellan medlemsstaterna, fattades beslutet av Cyperns domstolen att hänskjuta ärendet till EG-domstolen vilket välkomnades av Atlanco vid den tidpunkten. Alla parter – arbetsgivare och arbetstagare – skulle ha dragit nytta av att få klarhet i frågan. Mr O’Shea har ingen personlig kännedom om Bogdan Chain medverkan i målet – som beskrivs ovan, hade Mr O’Shea upphört att vara en direktör  nästan 15 månader vid tidpunkten fallet hamnade i tingsrätten i Nicosia. Som ni redan vet, såldes Atlanco till en privat, icke-europeisk enhet sommaren 2014 och därav har  Michael O’Shea inga intressen i, eller kunskap om, dess efterföljande verksamhet eller beslut “.

I original:
” Michael O’Shea is aware of the radio documentary to which you refer.You are wrong, in fact, in relation to this legal case.  The case concerned  Bogdan Chain vs Atlanco (Cyprus) Ltd, which is very different to the way in which you have portrayed the matter. Mr. O’Shea was not a director of the company at the time of the filing of the case in the District Court in Nicosia, which occured in December 2012. Mr O’Shea was a director from 7th June 2010 until 23rd September 2011 and he took this role for a short period of time for a specific purpose, which was to assist the Atlanco group at the time of management transition. Mr. O’Shea’s  time as a director ceased almost 15 months prior to the filing of the case in court. It would appear that you have made  certain judgements in relation to the case. It is important that you understand some issues in relation to it. This case was not about whether appropriate social insurance payments  had been made (which was not in dispute), but about the jurisdiction in which they had been paid. The decision to refer the matter to the European Court of Justice (ECJ) for clarification was a decision of the District Court in Cyprus, not the parties to the case. It would be widely accepted that at the time there was an issue as to the jurisdiction into which social contributions shoud be paid. Given the  the complexity of the matter as well as the variation in interpretation of European legislation between the member states, the decision by the Cyprus Court to refer the matter to the ECJ was welcomed by Atanco at the time. All parties – employers and employees – would have benefitted from clarity on the matter.Mr O’Shea has no personal knowledge of the involvement of Bogdan Chain in the case – as outlined above, Mr. O’Shea had ceased to be a director of the company concerned for almost 15 months at the time itwas filed in the District Court in Nicosia. As you are already aware, Atlanco was sold to a private, non-European entity in Summer 2014 and as a consequence, Michael O’Shea has no interes in, or knowledge of, its subsequent activities, or decisions”.

Anna-Lena Norberg

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här