Trafikverket har juridiska möjligheter att kasta ut leverantörer som lönedumpar och skattefuskar, det anser verkets chefsjurist, Charlotta Lindmark.

Stoppafusket har i en serie artiklar granskat byggandet av Förbifart Stockholm och hittat flera fall av misstänkt lönedumpning, skattefusk, arbetsmiljöbrott och brott mot utstationeringslagen.
Förbifarten är ett gigantiskt projekt med nästan två mil motorvägstunnlar som ska leda trafiken på E4:an förbi Stockholm, när det är klart. I projektet finns det hundratals underleverantörer, varav Stoppafusket har granskat några.
Om det blir juridiska efterverkningar av detta återstår att se. Den bollen ligger hos Trafikverket och andra myndigheter.
För att reda ut de juridiska möjligheterna att komma tillrätta med skatte- löne och arbetsmiljöfusk har vi intervjuat Trafikverkets chefsjurist Charlotta Lindmark.
Denna intervju är alltså ingen kommentar till enskilda fall, utan handlar om de juridiska möjligheterna generellt att utföra sanktioner mot leverantörer som fuskar.

Fuskare ska diskvalificeras

– Jag tycker att vi har bra möjligheter att komma tillrätta med problem när en entreprenör eller underentreprenör inte följer de regler som gäller för verksamheten, säger Charlotta Lindmark.
Det börjar redan i upphandlingsstadiet. För att ens får delta i en anbudstävling måste företaget kunna visa att det skött sig och följt lagar och regler.
– När man ska gå in och buda på något så ska vi utesluta en leverantör som inte fullgjort sina skyldigheter när det gäller skatter och avgifter.
I det skedet krävs det ett oftast domstolsbeslut eller myndighetsbeslut för att det ska gå att utesluta anbudsgivare.
– Men vi kan även utesluta en anbudsgivare i vissa andra fall, tex vid skatteskulder om de är av allvarligt slag. Kan leverantören visa att de har vidtagit åtgärder som gör att myndigheten anser att leverantören ändock är tillförlitlig (så kallad self cleaning) ska leverantören inte uteslutas från upphandlingen. Åtgärden måste dock ha skett innan kontrollen utförs, säger Charlotta Lindmark.
Men då handlar det fortfarande om det företag som blir huvudentreprenör. Under dem finns det som regel en mycket stor flora av underleverantörer, som inte skriver avtal direkt med Trafikverket, utan med huvudentreprenören.

Huvudentreprenörens ansvar

Om det visar sig under arbetets gång, att huvudentreprenören anlitar företag som fuskar med skatter, finns det möjligheter för Trafikverket att agera.
– Då har vi också formuleringar i kontrakten att huvudentreprenören är skyldig att byta ut den här underentreprenören, mot någon annan som vi tycker motsvarar kontraktet.

Överlåter ni till entreprenörerna att ha koll, eller gör verket egna kontroller?
– Vi har ett samarbete med Skatteverket i många av våra projekt, säger Charlotta Lindmark.
– Vi har uppföljning i syfte att de ska redovisa till oss hur de säkerställer att underentreprenörerna följer lagstiftningen.

Kan bli dyrt bryta mot utstationeringsregler

Det finns många utlandsregistrerade företag bland underleverantörerna till Förbifart Stockholm. En särskild regel som gäller dem är att de är skyldiga enligt lag att anmäla sin närvaro i landet till utstationeringsregistret. Ett register som administreras av Arbetsmiljöverket.
Detta register är en av nycklarna för att följa utländska företags verksamhet i landet. Utan registrering är det svårt att upptäcka skattebrott och liknande hos gästande företag. Men det är mycket vanligt att företag struntar i denna lag och låter bli att anmäla sig till registret. Stoppafuskets granskning visar att flera företag som är anlitade vid Förbifart Stockholm också har fuskat med detta. Det händer helt uppenbarligen att både beställare och huvudentreprenör låter bli att aktivt kontrollera underleverantörerna mot utstationeringsregistret. Men det är ett lagbrott som kan stå dem dyrt. Huvudentreprenören ska byta ut en underleverantör som bryter mot utstationeringslagen.

Lönedumpare ska åka ut

En del utlandsregistrerade företag betalar regelmässigt jättelåga löner, trots att man är verksam på byggen där kollektivavtal ska gälla. Stoppafuskets granskning visar på några sådana exempel.

Är lönenivåer något som ni kan hävda mot totalentreprenören?
– Ja, är det så att det finns ett centralt gällande kollektivavtal så är totalentreprenören skyldig att se till att det följs. Däremot har vi ingen lagstadgad minimilön, säger Charlotta Lindmark.
Att inte ha kontroll på sina underleverantörers efterlevande av kollektivavtal, kan få juridiskt ödesdigra konsekvenser för huvudentreprenören.
– Det är precis ett sådant brott som kan ge rätt för oss att häva kontraktet.

 

Thomas Lundh
thomas@stoppafuset.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här